Admitere EIAE 2018

Festivitatea de absolvire EIAE REI 2018
July 14, 2018
Noul an universitar
October 3, 2018

Admitere EIAE 2018

ADMITEREA DIN IULIE 2018

Se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia, indiferent de anul absolvirii programului de licență. Acesta trebuie să fi fost acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu, conform legii.

Numărul de locuri scoase la concurs este de 74, din care 25 de locuri la buget (vezi Anexa 3 la Metodologie).

Admiterea se face pe baza rezultatelor obţinute la testul-grilă (din tematica și bibliografia din Anexa 4 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019) şi mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform art. 26, în corelaţie cu opţiunile precizate de candidat la înscriere şi în limita locurilor (finanţate de la buget şi taxă) aprobate pentru anul universitar 2018-2019.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

  1. a) Candidații care au absolvit programele de licență la ASE – București, promoția 2018, se înscriu pe baza informațiilor din Baza de date a ASE; vor prezenta la înscriere un dosar plic care va conține: adeverința medicală tip, copia cărții de identitate, copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă e cazul), bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, o declarație pe propria răspundere (vezi art.21, pct. (1) lit.c) din Metodologie), 2 fotografii ¾, precizarea e-mailului și a telefonului de contact.
  2. b) Candidații, alții decât cei de la punctul a), vor prezenta câte un dosar plic conținând următoarele documente: diploma de licență (sau echivalentă), în original, copie legalizată sau certificată conform cu originalul (pentru absolvenții promoției 2018, diploma de licență va fi înlocuită de adeverința de absolvire cu examen de licență, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii și a mediei examenului de licență); foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licență, în original, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul (cu excepția absolvenților promoției 2018); diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul; adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată; certificatul de naștere în copie legalizată sau certificată conform cu originalul; certificatul de căsătorie în copie legalizată sau certificată conform cu originalul (dacă este cazul); copie după cartea de identitate; declarația pe propria răspundere (cf. art.21, pct. (2), lit..h din Metodologie); 2 fotografii ¾; bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere; precizarea e-mailului și a telefonului de contact.

 

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2018-2019 pentru studenții din anul I al  programului de masterat este de 5000 RON/an pentru cetățenii din România și din alte state membre ale UE, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană. Pentru cetățenii străini, alții decât cei menționați mai sus a se consulta lista taxelor aplicate în ASE – București valabile pentru anul universitar 2018-2019 (http://mefc.ase.ro/media/default/taxe/taxe2018.pdf).

 

GRAFIC DESFĂŞURARE CONCURS ADMITERE – 2018

Perioada de înscriere: 23-25 iulie (orele 8.00-16.00). Afișarea repartizării pe săli pentru susținerea testului-grilă: 26 iulie. Susținerea testului-grilă și afișarea rezultatelor: 27 iulie. Afișarea listei candidaților repartizați la buget și taxă: 30 iulie. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original, a diplomelor de licență/ adeverințelor de absolvire și plata a ½ din taxa anuală;  depunerea cererilor de renunțare, restituirea, la cerere, a dosarelor: 30-31 iulie (orele 09.00-16.00). Afișarea listei candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și taxă, cât și a celor respinși: 1 august.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *